สารจากนายก

                    ถึง พี่น้องชาวตำบลหนองมะแซวที่เคารพทุกท่าน ตำบลหนองมะแซวเป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีงดงาม เป็นตำบลที่มีระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการหลักหน่วยหนึ่ง ที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการบริหารจัดการ ได้ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพี่น้องประชาชน และที่สำคัญจะก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของเราชาวตำบลหนองมะแซวโดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลหนองมะแซวทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ด้วยความเสมอภาค และได้ความร่วมใจของบรรดาข้าราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ที่ได้ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เป็นอย่างดีตลอดมา กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นตำบลหนองมะแซว มีความเชื่อมั่นว่า ความรู้ ความสามารถของกระผมที่มีอยู่ขอใช้การพัฒนาทุกวิถีทางเพื่อให้ตำบลหนองมะแซวมีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุด  สำคัญที่สุด   เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนและตำบลหนอง
มะแซว เป็นอีกตำบลหนึ่งที่น่าอยู่อย่างแท้จริง ด้วย

                                                                                     ความเคารพ

                                                                                (นายอนันต์ บุญแสง)

                                                            รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ปฏิบัติหน้าที่
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นายอนันต์ บุญแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 30
เมื่อวาน : 47
7 วันที่ผ่านมา : 1189
เดือนนี้ : 1056
ทั้งหมด : 34356
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×