องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สารจากปลัด

                    การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ และรายงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวในครั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองมะแซว ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ควรจะได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เดินหน้าผลักดันนโยบายของฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปสู่โครงการที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
และอีกทางหนึ่งก็เพื่อสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรคสาม ที่บัญญัติไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พี่น้องประชาชน ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างดียิ่งเสมอมา เพื่อนำพาความผาสุกแด่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองมะแซว อย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

(นางสาววลัยรักษ์ บุญภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 23
เมื่อวาน : 62
7 วันที่ผ่านมา : 448
เดือนนี้ : 2589
ทั้งหมด : 148943
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×