การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร

เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร
ประจำปีการศึกษา 2564

……………………………………………………………………………………

                      ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร ประจำปี การศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

- เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

        (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 )

     - เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2.หลักฐานและเอกสารในการรับสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน เด็ก                  1      ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง            1      ชุด

- สำเนาใบสูติบัตร                            1      ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง            1     ชุด

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่ละเด็ก (สมุดสีชมพู)

3.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

   ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม  2564 ในวันเวลา ราชการ

   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร

กำหนดระยะเวลาเรียน

  • เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
  • เวลาเข้าเรียน ๐๘.๐๐ น. – 1๕.๐๐ น.

๔. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

๕. เครื่องใช้สำหรับเด็ก

- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวีแป้ง ทางศูนย์เด็กเล็กเตรียมไว้ให้

       - เครื่องใช้งานอื่นๆประกอบด้วย ที่นอน ผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อน กระเป๋า ผู้ปกครองเตรียมเอง

๖. อาหารสำหรับเด็ก

          - เวลา ๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน

          - เวลา ๑๔.๐๐ น. อาหารว่าง

๗. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

          - ผู้ปกครองที่จะมาขอรับนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

          - การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาส่งก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.  ให้มารับกลับ              เวลา ๑๕.๐๐ น. และไม่ช้ากว่า ๑๗.๐๐ น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละครั้ง

          - ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

          - ห้ามเด็กนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

          - ห้ามเด็กสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

          - หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าจะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

๘. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีอายุไม่ครบตามข้อกำหนด ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาข้อยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์

ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 16
เมื่อวาน : 21
7 วันที่ผ่านมา : 331
เดือนนี้ : 1241
ทั้งหมด : 13472
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×